НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ

НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ

НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
248 Downloads
хоноруван асистент доктор Илия Ценов

Илия ЦЕНОВ е доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019) и хоноруван асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2019). Той е бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от НВУ „Васил Левски“ (1985) и магистър по икономика /спец. „финанси“/ от УНСС (1994).“. Експертизата му се основава на дългогодишен професионален опит в БА и гражданската сфера в областта на военната проблематика, информационната дейност и финансовото дело. Университетският му лекционен курс разглежда въпросите на финансирането на системата на националната сигурност на Република България.
Резюме: В статията се разглежда актуалната ситуация в света, в нейната динамика и противоречивост и ролята и мястото на Европейския съюз като основен геополитически актьор на глобалната сцена. Специално внимание се отделя на разделителните линии и конфронтацията между основните сили и променящите се конфигурации с произтичащите от това промени в планетарен план. Разкриват се взаимоотношенията между страните, като акцента се поставя върху европейската сигурност като основа за мира и стабилността в целия свят.
Ключови думи: Европейския съюз, европейската сигурност, отбрана, геополитика, интеграция, глобализъм, военен капацитет, сътрудничество, НАТО.

THE NEW WORLD ORDER AND EUROPEAN SECURITY
assistant Dr. Iliya Tsenov

Abstract: The article examines the current situation in the world in its dynamics and contradictions, as well as the role and place of the European Union as a major geopolitical actor on the global stage. Indicated are the dividing lines, the confrontation between the main forces and the changing configurations with the resulting changes. The relations between the countries are revealed and the emphasis is placed on European security as a basis for peace and stability in the whole world.
Key words: European Union, European security, defense, geopolitics, integration, globalism, military capability, cooperation, NATO.