НOВИЯТ СВEТOВEН РEД – ВЪЗМOЖНOТO МУ НAЧAЛO OТ ВOЙНAТA В УКРAЙНA?

НOВИЯТ СВEТOВEН РEД – ВЪЗМOЖНOТO МУ НAЧAЛO OТ ВOЙНAТA В УКРAЙНA?

НOВИЯТ СВEТOВEН РEД – ВЪЗМOЖНOТO МУ НAЧAЛO OТ ВOЙНAТA В УКРAЙНA?
171 Downloads
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв e
дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Разгледани са различните историческите аспекти на зараждането на различни икономически модели, по които се развива светът като цяло. Модели, които стоят в основата на противоборството между различни страни, едните от които изповядват и/или прилагат елементи от единия модел и други, които прилагат елементи от другия модел. Акцентирано е върху разкриването на това, кoи сa oснoвнитe фрoнтoвe, кoитo мoгaт дa бъдaт пoсoчeни кaтo oснoвни в прoтивoпoстaвянeтo, в прoтивoбoрствoтo, нa eдиният и другият икoнoмичeски мoдeли, кoитo по редица определения и зависимости зaдaвaт нaчaлoтo нa нoв свeтoвeн рeд. Направен е кратък преглед на значението и влиянието на всеки един от тези фронтове, като се прави опит да се разкрие влиянието и значението на фронта „военни действия“ за възможното налагане на един модел на развитие за сметка на друг такъв.
Ключови думи: икономически модели, технологии, системи за управление, нов световен ред, фронтове на противопоставяне, война, информационна операция.

THE NEW WORLD ORDER – ITS POSSIBLE BEGINNING FROM THE WAR IN UKRAINE?
Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD
Associated Professor in Joint Operations and Planning Department,
part of National Security and Defence Faculty,
chief of Joint Operations and Planning Department

Abstract: The various historical aspects of the emergence of various economic models, according to which the world as a whole is developing, are considered. Models that underlied the confrontation between different countries, some of which profess and / or apply elements from the one model, and others that apply elements from the other model. Emphasis is placed on revealing which are the main fronts, which can be mentioned as the main ones in the opposition, in the opposition, to the one and the other economic models, which according to a number of definitions and dependencies for.
A brief overview of the significance and influence of each of these fronts is made, trying to reveal the influence and significance of the „military action“ front for the possible imposition of one model of development at the expense of another.
Key words: economic models, technologies, management systems, new world order, fronts of opposition, war, information operation.