НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
20 Downloads

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив
Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София
Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на МВР
Рeзюме: Здравните проблеми са свързани с общественото здраве и тяхното приоритетно (не)решаване застрашава националната здравна и национална сигурност на страната. Идентифицирaнето нa здравните проблеми е възможно чрез aнaлиз нa покaзaтели, които хaрaктеризирaт състоянието и тенденциите на развитие. Решаването на здравните проблеми на населението, е от изключително значение за устойчивостта на националната сигурност на страната и тяхното неглижиране, е недопустимо.

Ключови думи: неглижиране, здравни проблеми, здравна сигурност, национална сигурност

HEALTH SECURITY AS A PART OF SECURITY
ON THE COUNTRY
ASSOCIATE PROFESSOR EMILIYA KASOVA, PhD,
Higher School of Security and Economics (HSSE) – Plovdiv
e-mail: kasova@abv.bg

PhD, The National Centre for Public Health and Analyses (NCPHA)- Sofia
Head of the „Financial Management and Health Economics“ Department at the Medical Institute of the Ministry of the Interior
Abstract: Health problems are related to public health and their priority (non)solving threatens the national health and national security of the country. The identification of health problems is possible through the analysis of indicators that characterize the state and trends of development. Solving the health problems of the population is extremely important for the sustainability of the country‘s national security, and their neglect, is inadmissible.
Key words: neglect, health issues, health security, national security