НАТО – СЪЮЗ НА СОЛИДАРНОСТ, НО НЕ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ

НАТО – СЪЮЗ НА СОЛИДАРНОСТ, НО НЕ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ

НАТО – СЪЮЗ НА СОЛИДАРНОСТ, НО НЕ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ
167 Downloads
Радослав Пашов
Докторант в Университета за национално
и световно стопанство

Радослав ПАШОВ е магистър и бакалавър по финанси с повече от 12 години професионален опит в областта на корпоративните финанси, макро и микроикономиката. Заемал е позициите Изпълнителен директор, Прокурист и член на съвета на директорите на големи български предприятия и холдинги. През 2019 г. е избран за финансов директор на годината за Европа в областта на хартиената индустрия.
Резюме: Статията представя анализ за размера на разходите за отбрана и сигурност, в контекста на поетия от страните-членки на НАТО ангажимент да поддържат разходите за отбрана на минимум 2% от брутния вътрешен продукт.
Ключови думи: НАТО, разходи за отбрана и сигурност, солидарност.

NATO – UNION OF SOLIDARITY,
BUT NOT IN EVERY ASPECT
Radoslav Pashov
PhD student at the University of National
and the world economy

Radoslav PASHOV has a master‘s degree and a bachelor‘s degree in finance with more than 12 years of professional experience in the field of corporate finance, macro and microeconomics. He has held the positions of Executive Director, Procurator and member of the Board of Directors of large Bulgarian companies and holdings. In 2019, he was named CFO of the Year for Europe in the paper industry.
Abstract: The article presents an analysis of the level of defense and security spending, in the context of the commitment of NATO member states to keep defense spending at least 2% of gross domestic product.
Key words: NATO, defense and security spending, solidarity.