НЯКОИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

НЯКОИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

НЯКОИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА
243 Downloads

ГРУДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

Генерал-майор д-р (о.р.) Груди АНГЕЛОВ е роден на 10 септември 1965 г. в Хасково. През 1987 г. завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново; Военна академия „Г. С. Раковски“ (1996); магистратура по „Стратегически науки“ (Генерал-щабна академия) в Сухопътния колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания (2007), както и различни курсове у нас и в чужбина (Великобритания, Австрия, Латвия, Германия). Професионалният му опит до 2010 г. преминава в Симеоновград, Харманли, Стара Загора и София. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“ (2003-2004). В Обединеното командване на силите на НАТО е началник на екип от съветници към началника на щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). До 2015 г. е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2016-2022). Доктор по национална сигурност (2018). Автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
Член на Управителния съвет на Консорциума на вонните академии и институтите за изследване на сигурността (2016-2018), както и на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България (2020-2022) и на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“.
Резюме: В статията са разгледани основните аспекти характеризиращи същността на съвременната държава, националната сигурност и националната мощ, както набор от фактори, генериращи държавната мощ на съвременната държава и какви възможности предоставят за моделирането на водещи фактори в международните отношения. Разгледана е възможността за по-пълно отразяване на най-актуалните промени в средата за сигурност както и тези, които обхващат най-пълно съвременните източници и променливи за формиране на националната мощ. Използваната терминология е основна за областта на националната сигурност и е сравнително позната за по-широка аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области изисква предварително семантично представяне и поясняване на използваните термини.
Ключови думи: държава, държавност, национална сигурност, национална мощ, сигурност, суверенитет

SOME ASPECTS OF NATIONAL POWER
OF CONTEMPORARY STATE
GRUDI IVANOV ANGELOV, PhD

Abstract: In the article is shed light on the general characteristics and modern understandings of the essence of the modern state, national security and national power as number of factors generating state power and capabilities given to the country to form leading factors in international relation. They allow for more complete coverage of the most recent changes in the security environment and cover in full the modern sources and variables for the formation of national power. The terminology used is essential for the area of national security and is relatively familiar to a wider audience. Nevertheless, any in-depth entry into each of the fields studied requires a preliminary semantic presentation and clarification of the terms used.
Keywords: state, statehood, national security, national power, security, sovereignty