ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ
73 Downloads
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Изпирането на пари има не само обичайните и очаквани икономически, но и политически последици. Анализирани са примери, при които изпирането на пари се превръща в сериозно политическо предизвикателство. В статията се обосновава и се достига до заключение, че изпирането на пари не е тясно финансов проблем, а стратегически риск за националната сигурност. То може да окаже значително въздействие върху икономиката, да улесни политически мотивираното насилие, да увеличи корупционните престъпления и да подкопае политическата стабилност.
Ключови думи: изпиране на пари, стратегически риск, политическа стабилност

MONEY LAUNDERING AND POLITICAL INFLUENCE
Andrey Mihailov

Andrey MIHAILOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD student in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: Money laundering has not only the usual and expected economic but also political consequences. The article analyses examples where money laundering becomes a serious political challenge. The article grounds and concludes that money laundering is not strictly a financial problem but a strategic risk for national security. It can have a significant impact on the economy, facilitate politically motivated violence, increase corruption and undermine political stability.
Key words: Money laundering, Strategic risk, Political stability