ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ – РИСК ЗА ФИНАНСОВАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ – РИСК ЗА ФИНАНСОВАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ – РИСК ЗА ФИНАНСОВАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ
64 Downloads
Андрей Михайлов

Андрей МИХАЙЛОВ – през 2021 – 2022 г. е бил член на Комисията по отбрана в 46-то Народно събрание, член на Комисията за контрол на специалните служби в 47-то Народно събрание. Председател на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО през 2022 г. Докторант във ВА „Г.С. Раковски“
Резюме: Изпирането на пари е предизвикателство в световен мащаб, а когато са замесени видни политически личности (ВПЛ) или членове на техните семейства, проблемът става още по-сериозен и потенциално може да засегне доверието във финансовата система и авторитета на страната като цяло. В статията са посочени примери за изпиране на пари от политически личности, което позволява да се изведат някои общи белези и да се направят препоръки с цел подобряване на противодействието от страна на държавните органи и финансовия сектор.
Ключови думи: изпиране на пари, видни политически личности, риск, политическа стабилност
EXAMPLES OF MONEY LAUNDERING BY POLITACALLY EXPOSED PERSONS – A RISK
FOR FINANCIAL AND POLITICAL STABILITY
Andrey Mihaylov
Andrey MIHAILOV – member of the Defense Committee in the 46th National Assembly of Republic of Bulgaria in 2021 – 2022, a member of the Committee for Control of Special Services in the 47th National Assembly. Chairman of the Bulgarian delegation to the NATO Parliamentary Assembly in 2022. PhD candidate in Military Academy “Rakovsky”
Abstract: Money laundering is a global challenge, and when politically exposed persons (PEPs) or their family members are involved, the problem becomes even more serious and can potentially affect the credibility of the financial system and the country’s reputation as a whole. The article provides examples of money laundering by political persons, allowing some common features to be identified and recommendations to be made in order to improve the counteraction by public authorities and the financial sector.
Key words: Money laundering, Politically exposed persons, Risk, Political stability