ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС

ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС

ВЪНШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА НА БА ПРИ УЧАСТИЕ НА ВС В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ НА НАТО И ЕС
174 Downloads
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни
oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“

Резюме: Разгледани са възможностите за изпращане и използване на формирования от ВС на страната ни, извън територията на Р България, тяхното оперативно ръководство, отново извън територията на страната ни. Направен е кратък преглед на подготовка за участие на формирования от ВС на страната ни в мисии и операции на НАТО и ЕС, на основните видове подготовки, които те водят преди и по време на мисията – в театъра на операциите: предварителна, непосредствена и подготовка при разполагане в театъра на операцията. Отделено е внимание и на въпросите, касаещи планиране на участието на дадено (конкретно) формирование от ВС на страната ни в мисии и операции зад граница, както и на логистичното и финансово осигуряване на националните ни контингенти/войскови формирования.
Ключови думи: формирование от ВС на Република България, мисии и операции на НАТО и на ЕС, подготовка за участие, планиране на участието, логистично, финансово осигуряване.

EXTERNAL DIMENSIONS OF NATIONAL SECURITY PROVIDED THROUGH THE BULGARIQN ARMED FORCES ACTIONS PARTICIPATED IN NATO
AND EU MISSIONS AND OPERATIONS
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: The possibilities for sending and using national Armed Forces Formations outside the territory of the Republic of Bulgaria, their operational management. A brief overview of preparations of the formations from Bulgarian Armed Forces in NATO and EU missions and operations – the main types of preparations before the mission and during the mission – in the theater of operations.
Attention was also paid to the issues related with the planning of participation, as well as to the logistical and financial provision the national Armed Forces formations in different NATO and EU-led operations.
Keywords: formation by the Bulgarian Armed Forces, NATO and EU missions and operations, preparation for participation, participation planning, logistical, financial provision.