ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

ВИДОВЕ ПОДВЕЖДАЩИ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ
21 Downloads
ИВАЙЛО ИГНАТОВ
Военна академия „Г. С. Раковски“

Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специализация „Организация и управление на комуникационните и информационните средства в оперативно-тактическите формирования“.
През 2021 година като началник на сектор в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“.
Води лекции на студенти в магистърски и бакалавърски програми в областта на електронното управление и информационната сигурност. Има публикации и доклади в научни конференции по теми, свързани с информационната сигурност и електронното обучение.
Резюме: В съвременното информационно общество хората имат достъп до безкрайно количество информация. Наред с полезната и достоверната информация, в обращение се намира и много информация с неясен произходи и съмнително качество. В статията са описани някои от най-разпространените методи за поднасяне на подвеждащи новини и манипулирана информация, както и техните характерни елементи по които да бъдат разпознати като такива.
Ключови думи: Подвеждащи новини, манипулирана информация, фалшиви новини, дигитални компетентности, медийна грамотност, информационна грамотност, критично мислене.

TYPES OF MISLEADING NEWS AND THE FIGHT AGAINST THEM
IVAYLO IGNATOV
Military Academy „G. S. Rakovski“

Colonel Doctor Ivaylo IGNATOV, Head of the „Administrative“ Department of the Military Academy „G. S. Rakovski“.
Abstract: In today‘s information society, people have access to an infinite amount of information. Along with the useful and reliable information, there is also a lot of information with unclear origins and questionable quality in circulation. The article describes some of the most common methods of presenting misleading news and manipulated information, as well as their characteristic elements by which they can be recognized as such.
Keywords: Misleading news, manipulated information, fake news, digital competences, media literacy, information literacy, critical thinking.