ВОЙНА: СВЕТЪТ СЕ НАМИРА В НАЙ-ВОЙСТВЕНИЯ СИ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ

ВОЙНА: СВЕТЪТ СЕ НАМИРА В НАЙ-ВОЙСТВЕНИЯ СИ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ

ВОЙНА: СВЕТЪТ СЕ НАМИРА В НАЙ-ВОЙСТВЕНИЯ СИ ПЕРИОД ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НАСАМ
227 Downloads
Радослав Пашов
Докторант в Университета за национално
и световно стопанство

Радослав ПАШОВ  е магистър и бакалавър по финанси с повече от 12 години професионален опит в областта на корпоративните финанси, макро и микроикономиката. Заемал е позициите Изпълнителен директор, Прокурист и член на съвета на директорите на големи български предприятия и холдинги. През 2019 г. е избран за финансов директор на годината за Европа в областта на хартиената индустрия.
Резюме: Статията представя анализ за размера на разходите за отбрана и сигурност, които различните региони и държави по света отделят от своя брутен вътрешен продукт със съпътстващ коментар за причините за съответното им ниво.
Ключови думи: разходи за отбрана и сигурност, военни конфликти.

WAR: THE WORLD IS IN ITS MOST MILITARY PERIOD SECOND WORLD WAR ARE ALONE
Radoslav Pashov
PhD student at the University of National and the world economy

Radoslav PASHOV has a master›s degree and a bachelor›s degree in finance with more than 12 years of professional experience in the field of corporate finance, macro and microeconomics. He has held the positions of Executive Director, Procurator and member of the Board of Directors of large Bulgarian companies and holdings. In 2019, he was named CFO of the Year for Europe in the paper industry.
Abstract: The article presents an analysis of the amount of defense and security expenditures that different regions and countries of the world separate from their gross domestic product with accompanying comments on the reasons for their respective level.
Keywords: defense and security expenditures, military conflicts.