БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННТА ДЪРЖАВА

БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННТА ДЪРЖАВА

БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННАТА МОЩ НА СЪВРЕМЕННТА ДЪРЖАВА
207 Downloads

Герал-майор (о.р.) д-р Груди Ангелов

Герал-майор (о.р.) д-р Груди Ангелов

Генерал-майор д-р (о.р.) Груди АНГЕЛОВ е роден на 10 септември 1965 г. в Хасково. През 1987 г. завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново; Военна академия „Г. С. Раковски“ (1996); магистратура по „Стратегически науки“ (Генерал-щабна академия) в Сухопътния колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания (2007), както и различни курсове у нас и в чужбина (Великобритания, Австрия, Латвия, Германия). Професионалният му опит до 2010 г. преминава в Симеоновград, Харманли, Стара Загора и София. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция „Иракска свобода“ (2003-2004). В Обединеното командване на силите на НАТО е началник на екип от съветници към началника на щаба (2010-2012), началник на отдел „Управление на бизнес процесите“ (2012-2013) и началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ (2013). До 2015 г. е началник на отдел „Бойна подготовка“ в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. – командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2016-2022). Доктор по национална сигурност (2018). Автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
Член на Управителния съвет на Консорциума на вонните академии и институтите за изследване на сигурността (2016-2018), както и на Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България (2020-2022) и на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“.
Резюме: Представянето на базовите определения и съвременните разбирания за същността на военната мощ като основен фактор на националната мощ, както набор от фактори, характеризиращ доминирането на държавната мощ в международните отношения дават възможност да бъде разгледани взаимовръзките между водещите фактори, формиращи националната мощ. Посочването на тези връзки предоставя възможност за по пълното и коректно разбиране същността и важността на военната мощ за ролята и мястото на съответната държава в международните отношения и провеждането на независима политика, защитаваща националните интереси на същата. Използваната терминология е основна за областта на националната сигурност и е сравнително позната за по-широка аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области изисква предварително семантично представяне и поясняване на използваните термини.
Ключови думи: национална мощ, военна мощ, демографски, политически, икономически, международни отношения, фактори, характеристики

BASIC CHARACTERISTICS OF MILITARY POWER
OF THE MODERN STATE

Major General Dr. Grudi Angelov

Abstract: In this article are presented the basic definitions and modern understandings of the nature of military power as a major factor in national power, as well as a set of factors characterizing the dominance of state power in international relations provide an opportunity to consider the relationship between leading factors shaping national power. The indication of these connections provides an opportunity for a fuller and more correct understanding of the nature and importance of military power for the role and place of the respective state in international relations and the pursuit of an independent policy protecting its national interests. The terminology used is fundamental to the field of national security and is relatively familiar to a wider audience. Nevertheless, any in-depth study of each of the areas studied requires prior semantic presentation and clarification of the terms used.
Key words: national power, military power, demographic, political, economic, international relations, factors, characteristics.