НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА

НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА

НАСОКИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВОЕННОТО ПОДПОМАГАНЕ В ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР НА СТРАНАТА
73 Downloads

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ВА „Георги Стойков Раковски” гр. София
e-mail: angelov.georgi@mail.com

Георги Николов АНГЕЛОВ е офицер от силите за специални операции на БА. През кариерата си е преминал различни курсове в България, САЩ, в момента следва във ВА „Г.С.Раковски“ – София.
Резюме: в настоящата статия се засягат възможностите за прилагането на една от основните задачи на силите за специални операции – „Военно подпомагане”, както и възможностите за имплементиране на асиметричния отбранителрн компонент в отбранителната система на държавата.
Ключови думи: военно подпомагане; концепция за съпротивителни операции; асиметричен отбранителен компонент; сили за специални операции.

GUIDELINES AND PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTING MILITARY ASSISTANCE IN
THE DEFENSE SECTOR OF THE COUNTRY
GEORGI ANGELOV
„Georgi Stoykov Rakovski“ BA, Sofia
e-mail: angelov.georgi@mail.com

Georgi Nikolov ANGELOV is an officer from Bulgarian Army. During his career, he completed various courses in Bulgaria, the USA, and is currently studying at the G.S. Rakovski University of Applied Sciences – Sofia.
Abstract: this article deals with the possibilities of implementing one of the main tasks of the special operations forces – “Military Assistance”, as well as the possibilities of implementing the asymmetric defense component in the state’s defense system.
Key words: military assistance; concept of resistance operations; asymmetric defense component; special operations forces.