МИГРАНТСКАТА КРИЗА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

МИГРАНТСКАТА КРИЗА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

МИГРАНТСКАТА КРИЗА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
40 Downloads

ДОЦЕНТ Д-Р БОЙКО ПЕТЕВ
Доцент във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Хоноруван преподавател в Нов български университет – гр. София
e-mail: boykopetev@gmail.com

Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София.
Резюме: Мигрантската криза е феномен и има дълга история. Налице са различни нейни подбуди, които застрашават националната сигурност. С настоящата статия ще проследим причините за възникването ѝ, маршрутите за достигане на търсената дестинация от мигрантите, заплахите и рисковете, които те носят за националната сигурност, както и състоянието на миграционния процес в страните от ЕС.
Ключови думи: мигрантска криза, мигранти, заплахи, национална сигурност.

THE MIGRANT CRISIS THREATS NATIONAL SECURITY
BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: The migrant crisis is a phenomenon and has a long history. There are various motives of hers that threaten national security. With this article, we will trace the reasons for its occurrence, the routes for migrants to reach their desired destination, the threats and risks they pose to national security, as well as the state of the migration process.
Key words: migrant crisis, migrants, threats, national security.