МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА
379 Downloads
Д-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ

Коста Влъчков е роден през 1983 г. в гр. Бургас, доктор по Политически науки от ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“. Притежава две магистърски степени по Международни отношения от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София и по Английска филология от ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив. Бакалавър по Приложна лингвистика с професионална квалификация „преводач и учител по руски и английски език“от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. В.Търново. Възпитаник на ПГЧЕ „Васил Левски“- гр. Бургас.
Автор е на множество научни статии и доклади в областта на борбата с корупцията, правата на човека и гражданското образование. Участник в научни конференции и форуми по посочената проблематика.
В периода (2009 – 2011 г.) е бил последователно стажант в Дирекция „Права на човека и МХО“ и младши специалист в Дирекция „ООН и Глобални въпроси“ при Министерство на външните работи (МВнР). От 2012 г. работи в сферата на образованието. Понастоящем е преподавател по английски език, специализант по Гражданско образование и съдебен заседател в гр. Бургас.
Резюме: Корупционните престъпления застрашават нормалното икономическо, социално, правно, политическо развитие на обществото и все повече излизат извън границите на една държава. Поради тази причина вниманието на международната общност до голяма степен е фокусирано върху борбата с корупцията като проблем, който е не само вътрешен, но и международен. Настоящата статия разглежда антикорупционните методи, които се прилагат в различни държави, както и състоянието и динамиката на явлението корупция в международен аспект.
Ключови думи: корупция, корупционни престъпления, Европейски съюз, Световна банка, международно сътрудничество
INTERNATIONAL ASPECTS OF CORRUPTION
Kosta Vlachkov, PhD

Abstract: Corruption offenses threaten the normal economic, social, legal, political development of society and increasingly extend beyond the borders of a country. For this reason, the attention of the international community is largely focused on combating corruption, as a problem that is not only internal, but also international. This article examines the developed anti-corruption methods in several countries, as well as the state and dynamics of the phenomenon corruption in international aspect.
Key words: corruption, corruption offences, European Union, World Bank, international cooperation