ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ КАТО АПРОБИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ КАТО АПРОБИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ КАТО АПРОБИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ
38 Downloads

Андрей Валентинов Велчев,
докторант в Катедра Наказателноправни науки и сигурност,
Професионално направление 9.1 Национална сигурност
към Юридически Факултет
на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Андрей ВЕЛЧЕВ, хоноруван преподавател в Катедра – Наказателноправни науки и сигурност в РУ Ангел Кънчев, Главен асистент в Катедра “Политически науки и национална сигурност“ във Факултет по икономически и социални науки на ПУ; Паисий Хилендарски. Автор и титуляр на академични курсове и програми за обучение в областта на Националната сигурност, политологията, комуникациите при публичните политики, анализ на информация от публични/открити източници, изграждане на онлайн репутация, журналистика и др.. Главен редактор на медиите luboslovie.bg, академичните медия www.rector.bg и www.communica.bg. Докторант в Професионално направление. 9.1 Национална сигурност. В Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Катедра. Наказателноправни науки и сигурност. Доктор по политология 3.3. Магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникациите, журналистиката, маркетинга и политическите комуникации, националната сигурност, личната сигурност и хибридните войни. Член е Съюза на българските журналисти, Асоциация на полицейските началници, Национален съюз «Безопасност и охрана» и Национална Асоциация Сигурност.
Резюме: Информационната война, като набор от нови информационни средства (инструменти) за водене на въоръжена борба, допълващи и разширяващи сферата на действие на известните такива, т.е. въздействие върху противника и с оръжия за информационно поразяване. Информационната война се разглежда като допълнително включване на информационната среда на човека в кръгът на обектите за атака, при което новите инструменти са подчинени на идеята за разкриване на нови възможности за използване на конвенционално високоточно огнево поразяване.
Ключови думи: Информационна война, управлението на въоръжените сили, бойни действия, информационни оръжия, медии, сигурност, технологии, технологично превъзходство

Information warfare as a proven technology for warfare

INFORMATION WARFARE AS A PROVEN TECHNOLOGY FOR WARFARE
Andrey Valentinov Velchev

Abstract: The information war, as a set of new information means (tools) for waging an armed struggle, supplementing and expanding the sphere of action of the known ones, i.e. impact on the adversary and with weapons of information defeat. Information warfare is seen as an additional inclusion of the human information environment in the circle of attack objects, in which new tools are subordinated to the idea of revealing new possibilities for using conventional high-precision fire strikes.
Keywords: Information warfare, management of armed forces, warfare, information weapons, media, security, technology, technological superiority