ДЪЛГОСРОЧНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ – ИМПЕРАТИВИ И ДОСТИЖЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ

ДЪЛГОСРОЧНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ – ИМПЕРАТИВИ И ДОСТИЖЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ

ДЪЛГОСРОЧНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ – ИМПЕРАТИВИ И ДОСТИЖЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ
1120 Downloads
Полк. Иван Вълков

Доцент д-р Иван К. ВЪЛКОВ е български офицер, понастоящем полковник от запаса. Преподавал е дълги години във Военна академия „Г. С. Раковски“- София в катедрите „Инженерни войски“, „Щабна служба в многонационални съвместни операции“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“ и „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. Заемал е академичната длъжност заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Доцент в професионалните направления на областта на висше образование „Сигурност и отбрана“. Автор на дисертация, монографии, научни трудове, учебни програми и учебни пособия в областите на военното дело, мениджмънта на отбраната и управлението при кризи, планирането на способности, отбранително програмиране и бюджетиране, отбранителната аквизиция, мениджмънт на риска и др.
Резюме: Статията представя накратко развитието на българската отбранителна политика и дългосрочното планиране на способности на Българските въоръжени сили през периода на трансформация на политическата ориентация към присъединяването на страната в НАТО и възприемането на стандартите на Алианса. Извършен е анализ на рисковете, дефинирани в публикуваната Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032).

LONG-TERM DEFENSE PLANNING – IMPERATIVES AND ACHIEVEMENTS. THE BULGARIAN EXPERIENCE
IVAN VALKOV

Associate Professor Dr. Ivan K. VALKOV is a Bulgarian officer, currently colonel, retired. He has taught for many years at the “G.S. Rakovski” Defense and Staff College – Sofia at the Learning Departments “Engineering Troops”, “Staff Service in Multinational Joint Operations”, “Defense and Armed Forces Management” and “Security and Defense Management”. He held the academic office Deputy Dean of the of “National Security and Defense” Faculty. Associate Professor in the Professional Fields of the Higher Education Area “Security and Defense”. Author of dissertation, monographs, scientific works, curricula and teaching aids in the fields of military science, defense management and crisis management, defense capability planning, defense resources programming and budgeting, defense acquisition, risk management, etc.
Abstract: This article briefly presents the development of the Bulgarian defense policy and the long-term planning of capabilities of the Bulgarian Armed Forces during the period of transformation of the political orientation towards the country‘s accession to NATO and the adoption of the standards of the Alliance. An analysis of the risks defined in the published Program for Development of the Defense Capabilities of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria 2032 (Program 2032) has been performed.