АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТНОСИМИ КЪМ ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛНАТА СИГУНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТНОСИМИ КЪМ ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛНАТА СИГУНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТНОСИМИ КЪМ ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛНАТА СИГУНОСТ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
100 Downloads

Акад. Проф. д.ю.н. ИЛИЯ В.ИЛИЕВ

Акад. Проф. д.ю.н. ИЛИЯ В. ИЛИЕВ е член на Съюза на учените; член на съюза на юристите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Доктор Хонорис Кауза; Почитен професор. Отличаван многократно с редица награди, медали и ордени. Преподавател по „Административно право“, „Административен процес“ /експерт по Административния и Съдебния контрол/. Доктор по право с тема – „Съдебен контрол върху актовете на управление“.
Преподава също „Обща теория на правото и държавата“. Като Доктор на юриидическите науки е автор на монографията „Общотеоретична Юриспруденция“. Курсът по Държавно упраление му даде възможност за по-близък контакт с органите на публичната администрация в различни сфери на управлението. Преподавал е в редица Университети в Република България, както и водещи чуждистранни Университети. Автор е на повече от двадесет и пет монографии и над сто публикации в областта на управлението, административния и съдебния контрол. Под ръководството на проф. Илиев са защитили дисертационни трудове над 25 докторанти.
Така на кратко описан, но богат теоретичен опит на проф. д.ю.н. И. В. Илиев е до голяма степен свързан с практическата дейност както в национален, така и в международен план, като Адвокат от САК – София с над 25 год. стаж, освен това в кантората му са се обучавали много млади юристи и мениджъри.

ЕКАТЕРИНА И. ИЛИЕВА – СУДЕНТ 5 КУРС
Юридическия факултет на СУ.

След завършването на средното си образование в Частна немска гимназия “Ерих Кестнер”- гр. София през 2018 г., постъпва редовно обучение в Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Владее професионално говоримо и писмено български, немски, английски и руски език. По време на обучението си, усвоява практическата дейност в Адвокатска кантора “Доктор Илиев” при САК.
Активно е участвала в издателската дейност на редица монографии от автори в юридическата кантора, които упражняват и преподавателска дейност. Участвала е в редица международни конференции в страната и чужбисна.
Резюме: Така представената статия анализира някой особенности на контрол за законосъобразност на административните актове издадени на специално основание т.е. специална клауза. Акцентът се насочва към въпроса. – Все пак подлежат ли административните актовете на контрол във връзка с чл. 120, ал. 2, прил. 2 от КРБ т.е., когато са обявени за необжалваеми. Особенно внимание се отделя на необжалваемост на административните актове, обявено със закон и тяхното обявяване за нищожни т.е. непораждащи правни последици в правната действителност. В каква степен е от значение международната правна доктрина и има ли предимство пред националната, както и кога и как следва да се прилага.
Ключови думи: контрол за законосъобразност, специална клауза, право на обжалване, необжалваемост, недействителност, нищожност, анализ, акцентира, законосъобразност, институционалност, компетентност, орган на управление, обществени отношения.

ADMINISTRATIVE ACTS RELATING TO DEFENSE, NATIONAL SECURITY AND FOREIGN POLICY
LEGALITY CONTROL

Academician Prof. Doctor of Laws ILIA V. ILIEV
Doctor of legal sciences, member of the Union of Scientists in Bulgaria, author of more than 25 monographs, including numerous reports, participated in a lots of international conferences, as well as a practicing lawyer.
EKATERINA I. ILIEVA-STUDENT at 5th COURSE – LAW FACULTY at “SOFIA UNIVERSITY
5th year student at the Faculty of Law at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. After completing his secondary education at the private German high school “Erich Kästner” in 2018, she began full-time studies at the Faculty of Law of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She is proficient in spoken and written Bulgarian, German, English and Russian. During her studies, she mastered the practical work at the “Doctor Iliev” Law Office by SBA.
She was actively involved in the publishing of a number of monographs by authors from the Law Office, who also are lectors. She participated in a number of international conferences.
Abstract: The article thus presented analyzes some peculiarities of control for the legality of administrative acts issued on a special basis, i.e. special clause. The emphasis is on the question – Are the administrative acts still subject to control in connection with art. 120, par. 2, annex 2 of the KRB, i.e. when declared non-appealable. Special attention is paid to the non-appealability of administrative acts declared by law and their declaration as null and void, i.e. not giving rise to legal consequences in legal reality. To what extent is international legal doctrine relevant and does it take precedence over national legal doctrine, and when and how should it be applied.
Keywords: legality control, special clause, right of appeal, non-appealability, invalidity, nullity, analysis, emphasis, legality, institutionality, competence, governing body, public relations.