КОРАБНИТЕ СИРЕНИ ВИЯТ И НАПОМНЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА КРИЗАТА СЪС СМЯНАТА НА ЕКИПАЖИТЕ! ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА, С КОЯТО СЕ СБЛЪСКВАТ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС! ЩЕ СЕ ВСЛУША ЛИ ВЛАСТТА В МОРЯШКИЯ ПРОТЕСТ?

КОРАБНИТЕ СИРЕНИ ВИЯТ И НАПОМНЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА КРИЗАТА СЪС СМЯНАТА НА ЕКИПАЖИТЕ! ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА, С КОЯТО СЕ СБЛЪСКВАТ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС! ЩЕ СЕ ВСЛУША ЛИ ВЛАСТТА В МОРЯШКИЯ ПРОТЕСТ?

КОРАБНИТЕ СИРЕНИ ВИЯТ И НАПОМНЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА ЗА КРИЗАТА СЪС СМЯНАТА НА ЕКИПАЖИТЕ! ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА, С КОЯТО СЕ СБЛЪСКВАТ МОРЯЦИТЕ И МОРЯШКИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС! ЩЕ СЕ ВСЛУША ЛИ ВЛАСТТА В МОРЯШКИЯ ПРОТЕСТ?
491 Downloads

Капитан I ранг о.р. професор
д.пс.н. инж. Илия Пеев

ippeev@abv.bg

Илия ПЕЕВ – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна” за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: В статията се изследва хуманитарната криза, с която се сблъскват моряците и моряшките семейства в условията на пандемията COVID-19. За първи път в света се представя пълна и изчерпателна характеристика на хуманитарната криза, на която са подложени моряците и техните семейства от глобалната пандемия COVID-19, което се явява значим научен принос на български учен и българската наука. Резултатите от това изследване бяха докладвани от автора пред участниците от над 100 държави на Деветия световен конгрес по психотерапия в Москва „Децата. Обществото. Бъдещето – Планетата психотерапия” от 24 до 29 юни 2020 г., който поради пандемията COVID-19 се проведе виртуално на платформа ZOOM. Авторът беше съпредседател на Симпозиума „Позитивна динамична психотерапия”.
Конгресът беше проведен по инициативата на основания през 1995 г. във Виена Световен съвет по психотерапия (WCP) и се явява главното събитие на десетилетието в областта на психологията и психотерапията.
Статията подкрепя протеста на корабните екипажи по целия свят във връзка с пандемийната криза в Световния океан и отправя призив към правителствата на всички държави да вземат действени и незабавни мерки за смяната на корабните екипажи и да осигурят безопасното завръщане на моряците в родината при своите семейства.
Статията е посветена на всички възпитаници на автора от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, които плават в Световния Океан като корабни офицери. Авторът им изказва своята благодарност като ключови работници и съвременни герои в морската битка с пандемията COVID-19.
Ключови думи: кораби, моряци, моряшки семейства, пандемия COVID-19, хуманитарна криза, смяна на корабните екипажи, конгрес, психотерапия, психология.

SHIP HORNS SOUND AND REMIND GOVERNMENTS OF THE CRISIS WITH THE CHANGE OF CREWS
Peev, Iliya Petrov, Professor, Doctor of Psychological Science, Captain Naval Reserve Officer, Engineer
Astract: The article examines the humanitarian crisis facing seafarers and seafarers’ families in times of COVID-19 pandemic. The humanitarian crisis caused by the global COVID-19 pandemic and in which sailors and their families were involved is being given a complete and comprehensive description for the first time in the world, which is a significant scientific contribution of a Bulgarian scientist and the Bulgarian science. The results of this study were reported by the author to the participants from over 100 countries at The IX World Congress for Psychotherapy “Children, Society and Future – the Planet of Psychotherapy“ – June 24-29, 2020, which due to the COVID-19 pandemic was held virtually on the ZOOM platform. The author was co-chair of the Symposium „Positive Dynamic Psychotherapy“.
The congress was initiated by the World Council for Psychotherapy (WCP), founded in 1995 in Vienna, and is the major event of the decade in the field of psychology and psychotherapy.
The article supports the protest of ship crews around the world related to the pandemic crisis in the World Ocean and calls on the governments of all countries to take effective and immediate action about change of ship crews and ensure the safe return of seafarers to their countries and families.
The article is dedicated to all graduates of the author from Naval Acadymy „Nikola Vaptsarov”, Varna, sailing in the World Ocean as ship officers. The author expresses his gratitude to them as key workers and modern heroes in the naval battle with the COVID-19 pandemic.
Key words: ships, sailors, seafarers’ families, pandemic COVID-19, humanitarian crisis, change of ship crews, congress, psychotherapy, psychology.