КОНТРОЛ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
280 Downloads
Докторант Бобан Кире Шойкароски

Бобан Шойкароски е роден през 1994 г. в г. Прилеп в Република Северна Македония. Завършил е магистърска степен по специалност право в г. Битола, Република Северна Македония през 2018 г. През януари 2019 г. е зачислен в Департамент докторантура и аспирантура при МАУП – Киев, Украйна, форма на обучение свободна подготовка и защита. Завършил е практико-теоретичен стаж и към момента практикува като стажант-юрист.

Резюме: Актуалния въпрос относно контрола и надзора върху актовете на държавно управление на общо основание и особено на специално нормативно овластяване винаги е представлявал интерес на международната доктрина в областта на административното правораздаване. Към настоящия момент, особено актуално както в теорията, така и в практиката заслужава внимание въпросът относно контролът върху актовете издадени на специално нормативно овластяване. Това е факт от гледна точка на наблюдаващата динамика на специалните закони, институционализирани за регулиране на обществените отношения в различните сфери на държавно управление в страните имащи статут на правова държава.
Ключови думи: Специално нормативно овластяване, специален закон, общ закон, индивидуални актове, общи актове, контрол, надзор, оспорване, орган на управление.

CONTROL AND SUPERVISION OF LEGALITY OF ACTS ISSUED ON THE BASIS OF SPECIAL REGULATORY AUTHORIZATION
Doctoral student Boban Kire Shojkaroski

Abstract: The current issue of the control and supervision of acts of government on a general basis and especially of special regulatory authority has always been of interest to international doctrine in the field of administrative justice. At present, especially relevant in both theory and practice, the issue of control over acts issued on special regulatory authority deserves attention. This is a fact from the point of view of the observational dynamics of the special laws, institutionalized for regulation of the public relations in the different spheres of state administration in the countries having the status of a state governed by the rule of law.
Key words: Special normative authorization, special law, general law, individual acts, general acts, control, supervision, contestation, governing body.