ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
35 Downloads
ИВАЙЛО ИГНАТОВ
Военна академия „Г. С. Раковски“

Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специализация „Организация и управление на комуникационните и информационните средства в оперативно-тактическите формирования“.
През 2021 година като началник на сектор в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“.
Води лекции на студенти в магистърски и бакалавърски програми в областта на електронното управление и информационната сигурност. Има публикации и доклади в научни конференции по теми, свързани с информационната сигурност и електронното обучение.
Резюме: В статията е направен кратък обзор на възникването и развитието на ключовите компетентности за учене през целия живот, като е основното внимание е насочено към дигиталните компетентности. Описани са основните документи на Европейски съюз в областта на дигиталните компетентности. Посочени са знанията и уменията които са необходими за покриване на различните нива на дигитална грамотност съгласно Европейската рамка.
Ключови думи: ключови компетенции, дигитални компетентности, Европейски съюз, Европас.

EUROPEAN FRAMEWORK FOR DIGITAL COMPETENCES
IVAYLO IGNATOV
Military Academy „G. S. Rakovski“

Colonel Doctor Ivaylo IGNATOV, Head of the “Administrative” Department of the Military Academy “G. S. Rakovski”
Abstract: The article provides a brief overview of the emergence and development of key competences for lifelong learning, focusing on digital competences. The main documents of the European Union in the field of digital competences are described. The knowledge and skills that are necessary to cover the different levels of digital literacy according to the European framework are indicated.
Keywords: key competences, digital competences, European Union, Europas.