ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
97 Downloads

Надежда Димитрова

Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
e – mail: nat_894@abv.bg
Рецензия: В статията e посочена фигурата на прокурорът като компетентен орган да измени първоначалното обвинение. Разгледана е процедурата по изменение на обвинението в съдебно заседание на първа инстанция по дела от общ характер.
Ключови думи: прокурор, изменение на обвинението, съдебна инстанция, съдебни дела от общ характер.

PROCEDURE FOR AMENDING THE INDICTMENT  IN A COURT SESSION  OF THE FIRST INSTANCE IN CASES OF A GENERAL NATURE
Nadezhda Dimitrova

Abstract: The article mentions the figure of the as the competent authority to amend the original charge. The procedure for amending the indictment in a court session of the first instance in cases of a general nature was examined.
Key words: prosecutor, amendment a charge, judicial instance, judicial affairs of a general nature