ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОЙСКАТА СИГУРНОСТ

ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОЙСКАТА СИГУРНОСТ

ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОЙСКАТА СИГУРНОСТ
638 Downloads
Борислав Наков

Казвам се Борислав НАКОВ, студент съм IV-ти курс в Университет по библиотекознание и информационни технологии със специалност „Национална сигурност“. Имам силен интерес към геополитическите процеси и анализирането им, дипломация и хибридни войни. Знанията и уменията ми са придобити в периода ми на обучение в УниБИТ както и от комуникацията с преподавателите от учебното заведение.
Резюме: Темата, която ще бъде разгледана в статията е изключително актуална за нашето време. Десетки анализатори смятат,че ислямския фундаментализъм е сериозна заплаха за сигурността не само на Европа, но и на света. Самата идея свързваща се с насилствено създаване на обща ислямска държава предизвиква силно притеснение в гражданите по света. Ето затова проблемът, който ще бъде разискван се изследва със завиден интерес. Следващите редове ще представят именно рисковете и заплахите от налагащата се идеология наречена „ислямски фундаментализъм“.
Ключови думи: Ислямски фундаментализъм, салафизъм, уахабизъм, „Мюсюлмански братя“, „Хамас“, заплаха

Islamic fundamentalism – a threat to European security
Borislav Nakov

Abstract: The topic to be discussed in the report is extremely relevant for our time. Dozens of analysts believe that Islamic fundamentalism is a serious threat to the security not only of Europe, but also of the world. The very idea of forcibly creating a common Islamic state causes great concern among citizens around the world. That is why the problem to be discussed is being studied with enviable interest. . The following lines will present precisely the risks and threats of the emerging ideology called „Islamic fundamentalism“.
Keywords: Islamic fundamentalism, salafism, wahhabism, “Muslim Brotherhood”, “Hamas”, threat