ИНФЛАЦИЯ И НАТИСКА Й В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА

ИНФЛАЦИЯ И НАТИСКА Й В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА

ИНФЛАЦИЯ И НАТИСКА Й В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СИГУРНОСТТА
152 Downloads
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Атанаска ТУНТОВА е доктор по икономика от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Резюме: Инфлационният натиск е процес, който засяга икономиките на страните и живота на всеки един гражданин. Централната европейска банка препоръчва нивата на инфлацията да се задържат от 2% до 3% с цел запазване на стабилни цени, осигуряване растеж на икономиките и сигурност на работните места. Европейската централна банка отчита инфлацията в еврозоната като се прилага методология на изследване за всички страни от Европейския съюз.
Ключови думи: инфлация, икономически растеж, сигурност

INFLATION AND ITS PRESSURE IN BULGARIA THE CONTEXT OF SECURITY

Atanaska Tuntova is a PhD,
of Economics from the University of Food Technologies – city of Plovdiv, part- time lecturer at the Higher School of Security and Economics – city of Plovdiv.

Abstract: Inflationary pressures are a process that affects the economies of countries and life of every single citizen. The Central Bank of Europe recommends that inflation levels can be maintained from 2% to 3% to keep prices stable, which provides economic growth and job security. The European Central Bank considers inflation in the Eurozone by applying a survey methodology for all countries of the European Union.
Key words: inflation, economic growth, security