НОВАТА (НЕ)СИГУРНОСТ! ВИРУСА КОЙТО „РАЗБОЛЯ “ ИКОНОМИКАТА!

НОВАТА (НЕ)СИГУРНОСТ! ВИРУСА КОЙТО „РАЗБОЛЯ “ ИКОНОМИКАТА!

НОВАТА (НЕ)СИГУРНОСТ! ВИРУСА КОЙТО „РАЗБОЛЯ “ ИКОНОМИКАТА!
362 Downloads
ТИХОМИР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОВЕСТОВ
Тихомир Благовестов

Тихомир БЛАГОВЕСТОВ е роден в гр. Севлиево – 22.04.1988 г. Завършил ОУ „Стефан Пешев“ в гр. Севлиево, завършил СУ “Генерал Владимир Стoйчев“ в гр. София. Студент в професионално направление „Национална Сигурност“ – специалност „Противодействие на Тероризма“ към „Висше училище по сигурност и икономика“ –
/ВУСИ/ – 2-ри курс бакалавър. Световен и Европейски шампион в спорта Самбо/Бойно Самбо.
През 2008-2015 г. е служител в „Специализиран отряд за борба с тероризма“ /СОБТ/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Член на „Съюза на бившите барети“ – /СББ/.
Член на „International Police Association“ – /IPA/.
Резюме: С настъпването на пандемията COVID-19, в първите няколко месеца от „стъпването“ и стана ясно в последствие, че реален потърпевш от нея (пандемията) ще бъде реално глобалната икономика, която ще претърпи рязък спад, рецесия съпроводена от голям срив в различни сфери в икономиката. Най големи загуби ще понесат производителите, като по веригата надолу потърпевш ще бъде и потребителя, който ще усети загубата със закъснение. Един от водещите потърпевши, е този на корабоплаването и глобалният транспортен превоз който бе „замразен“ за определен период. Период, довел до „лавинни“ катаклизми в световен мащаб. Цялия този дисбаланс в икономически аспект създава една НЕсигурност на глобално ниво, която на свой ред отключва много видове рискове, заплахи и създава въпроси към които най вече трябва да насочим вниманието си за в бъдеще, ако искаме да бъдем подготвени, защитени и адекватни на идващият нов свят.
Ключови думи: (НЕ)сигурност, “COVID-19” пандемия, икономика, Китай, Рискове, Перспективи, Киберсигурността , “НАТО”, Заплаха, Кибератаки, Киберрисковете, глобалната контейнерна търговия, глобалните товарни превози, Технологии, Дигитализация, Дистанционна работа, Служители, Санкции, “ОЗХО” (Организацията за забрана на химическото оръжие), капитал-работниците.

THE NEW (IN)SECURITY
The virus that „sicked“ the economy!
/A look at what happened in the first 6 months/
TIHOMIR VALENTINOV BLAGOVESTOV
Abstract: With the onset of the COVID-19 pandemic, in the first few months of the “start” and it became clear later that the real victim of it (the pandemic) will be the real global economy, which will suffer a sharp decline, recession accompanied by a major collapse in various areas in economics. The biggest losses will be borne by the producers, and the downstream consumer will also suffer the consumer, who will feel the loss with a delay. One of the leading victims is that of shipping and global transport, which has been “frozen” for some time. A period that led to “avalanche” cataclysms worldwide. All this economic imbalance creates an uncertainty at the global level, which in turn unlocks many types of risks, threats and raises issues that we must focus on in the future if we want to be prepared, protected and adequate to the future. new world.
Key words: “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, ”EU”, “NHC”, “IIF”, “Capital Economics” “World Bank”, “Harvard Business Review”, “ITF”, “ASEAN”, “CO2”, “5G”, “IT”, “DDOS”, “MSMEs” (micro small and medium sized enterprises), “WannaCry”, “NotPetya”, “Cloud Hopper”