ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ- ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ- ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ- ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
169 Downloads
д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

началник направление „Организация
и контрол на обществения транспорт“
в Общинско предприятие „Организация
и контрол на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил Колев е доктор по право. Началник направление- „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва преминаването към зелена енергия в автобусния транспорт и как това рефлектира върху околната среда. Засегнати са моменти, които са важни от гледна точка на устойчивото развитие по този повод.
Ключови думи: зелена енергия, автобусен транспорт, национална сигурност, устойчиво развитие, околна среда

GREEN ENERGY AND BUS TRANSPORT- TREND REGARDING DEVELOPMENT FROM PERSPECTIVE
OF THE NATIONAL SECURUTY

Vasil Kolev Ph.D.
Directions manager – “Organization and control
of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article examines transitioning to green energy in the bus transport and how this reflects the environment. There are key moments which are important regarding approach of the sustainable development.
Key words: green energy, public transport, national security, sustainable development, environment