СЕРИОЗЕН ПРОБИВ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ СА ИЗМАМИТЕ ОТ ДДС

СЕРИОЗЕН ПРОБИВ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ СА ИЗМАМИТЕ ОТ ДДС

СЕРИОЗЕН ПРОБИВ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ СА ИЗМАМИТЕ ОТ ДДС
116 Downloads

ДОЦЕНТ Д-Р БОЙКО ПЕТЕВ
Доцент във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив
Хоноруван преподавател в Нов български
университет – гр. София
e-mail: boykopetev@gmail.com

Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София
Резюме: Финансовата сигурност не остана незасегната от развитието на глобалните тенденции. Престъпни субекти се възползват от създалата им се възможност да извършват безнаказано данъчни измами с ДДС, с което нанасят огромни щети на публичните финанси на засегнатите държави. Тези данъчни измами засягат финансовата система в нейната цялост и нейната съставна част – финансовата сигурност. Затова е необходимо противодействие и пресичане на всякакви опити за защита на обществения интерес и запазване на богатството на населението и фирмите.
Ключови думи: финансова сигурност, данъчни измами, публични финанси, ДДС, тристранни операции

A SERIOUS BREAK IN FINANCIAL SECURITY THEY ARE VAT SCAMS

BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: Financial security has not remained unaffected by the development of global trends. Criminal entities take advantage of the opportunity created for them to commit tax fraud with impunity, and VAT fraud in particular, causing enormous damage to the public finances of the affected countries. These tax frauds affect the financial system in its entirety and its constituent part – financial security. Therefore, it is necessary to counteract and cut off any attempts to protect the public interest and preserve the wealth of the population and companies.
Key words: financial security, tax fraud, public finance, VAT, trilateral operations