РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА ОСНОВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА ОСНОВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА ОСНОВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
82 Downloads
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

Полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ е заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1.„Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статиии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.
Резюме: В статията е извършен обзор на нормативната основа за държавните служители в Република България. Изследвана е чрез ретроспективен анализ законовата и подзаконовата основа за развитие на държавната администрация. Изведени са основни акценти и поуки от теорията и практиката за целите на оценяването и изпълнението на държавните служители.
Ключови думи: Държавни служители, публична администрация, оценяване.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE NORMATIVE BASIS FOR EVALUATION OF CIVIL OFFICERS
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, colonel,
vice dean, National Security and Defense Faculty,
“G. S. Rakovski” National Defence Academy

Abstract: The article provides an overview of the legal basis for civil servants in the Republic of Bulgaria. The legal and by-law basis for the development of the state administration was studied through a retrospective analysis. Main emphases and lessons from theory and practice for the purposes of evaluation and performance of civil servants are brought out.
Keywords: Civil servants, public administration, evaluation.