ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
213 Downloads
хоноруван асистент доктор Илия Ценов
хоноруван асистент доктор Илия Ценов

Илия ЦЕНОВ е доктор по обществени комуникации и информационни науки от УниБИТ (2019) и хоноруван асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Факултета по икономически и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2019). Той е бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от НВУ „Васил Левски“ (1985) и магистър по икономика /спец. „финанси“/ от УНСС (1994).“. Експертизата му се основава на дългогодишен професионален опит в БА и гражданската сфера в областта на военната проблематика, информационната дейност и финансовото дело. Университетският му лекционен курс разглежда въпросите на финансирането на системата на националната сигурност на Република България.
Резюме: Разглеждайки в исторически план развитието на Европейския съюз от създаването му до наши дни се акцентира на въпросите на сигурността и отбраната. В статията са маркирани основните етапи на интегриране на европейските страни, като акцентът се поставя на идеята за създаване на военна автономия и общи въоръжени сили. Специално внимание се отделя на проблемите през годините, открито се разкриват съществуващите трудности и се предлагат пътища за преодоляването им. Посочва се необходимостта от изграждането на реално действащ Европейски съюз за отбрана и европейска армия.
Ключови думи: Европейски съюз, отбрана, глобализация, сигурност, военна автономия, сътрудничество, взаимодействие, предизвикателства, НАТО.

EUROPEAN DEFENSE – PAST, PRESENT AND FUTURE ABSTRACT
assistant Dr. Iliya Tsenov

Abstract: Looking historically at the development of the European Union from its inception to the present day, the emphasis is placed on security and defense issues. The article highlights the main stages of integration of European countries, focusing on the idea of creating military autonomy and common armed forces. Special attention is paid to the problems over the years, the existing difficulties are openly revealed and ways to overcome them are suggested. The need to start building a European Union for Defense and a European Army is pointed out.
Key words: European Union, defense, globalization, security, military autonomy, cooperation, interaction, challenges, NATO.