ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЯДРО НА ПОЛИТИКАТА И СИСТЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЯДРО НА ПОЛИТИКАТА И СИСТЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЯДРО НА ПОЛИТИКАТА И СИСТЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ
821 Downloads

Светлозар Стоянов Лазаров, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС, главен секретар на МВР в периода 2013-2015 година.
Резюме: Анализът на новите глобални процеси изисква създаването на ефективен модел на управление на сигурността на критичната енергийна инфраструктура и интегрирането му в системата на енергетиката, от една страна, и в системата на сигурността на държавата – от друга.
Това налага изграждането на единна стратегия в областта на защитата на критичната инфраструктура и възприемането на единен концептуален модел за интегриране на всички аспекти на сигурността в областта на енергийната критична инфраструктура, както и провеждането на политики за сигурност.
Ключови думи: национална сигурност, енергийна сигурност, критична инфраструктура, критична енергийна инфраструктура, политика за сигурност.

CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE PROTECTION – NUCLEAR OF POLICY AND SYSTEM FOR ENERGY SECURITY.  Svetozar Stoyanov  Lazarov, doctoral student in the department OF National and Regi onal Security at UNWE, Chief Secretary of the Ministry of Interior in the period 2013-2015
Abstract: The analysis of new global processes requires the establishment of an effective model for managing the security of critical energy infrastructure and its integration into the energy system on the one hand, and the system of state security – on the other.
This requires the establishment of a unified strategy on protection of critical infrastructure and the adoption of a conceptual model for integrating all aspects of security in energy critical infrastructure and the conduct of security policies.
Key words: national security, energy security, critical infrastructure, critical energy infrastructure, security policy.