ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА
148 Downloads
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност
и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Резюме: Статията изследва световните политики и тенденциите, които се осъществяват в тази насока по повод екологията и въпроса за климатичните промени. Разгледано е влиянието на Северния и Южен полюс, относно повишаването на температурите в световен мащаб и влиянието им за цялото човечество.
Ключови думи: екология, климатични промени, Северен полюс, Южен полюс, национална сигурност

ENVIRONMENTAL PARAMETERS RELATED TO CLIMATE CHANGE IN THE WORLD

Atanaska Tuntova PhD.

Abstract: The article explores the world policies and trends that take place regarding the ecology and the issue of climate change. The influence of the North and South Poles on rising global temperatures and their impact on all mankind has been examined too.
Key words: ecology, climate change, North Pole, South Pole, national security