ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ
178 Downloads

доцент д-р Бойко Петев

Доцент във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив; Хоноруван преподавател в Нов български университет – гр. София;
e-mail: boykopetev@gmail.com
Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София
Резюме: Финансовата сигурност е свързана с развитието на дигиталната трансформация. Новите иновационни технологии достигнаха и до сферата на финансовата сигурност. Дигитализацията в сферата на финансовата сигурност бе ускорена от наложилите се промени във финансовите институции и изведе скоростно на преден план иновациите в дейността на банковите и небанкови финансови институции, като проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на финансовата индустрия и защита на финансовата сигурност, като неразделна нейна част.
Ключови думи: дигитализация, трансформация, финансова сигурност, проявления, инструменти

DIGITAL TRANSFORMATION AND FINANCIAL SECURITY
BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: Financial security is linked to the development of digital transformation. New innovative technologies have also reached the sphere of financial security. Digitization in the field of financial security has been accelerated by changes in financial institutions and has rapidly brought innovation to the fore in the activities of banking and non-banking financial institutions, paving the way for an even more powerful digital transformation of the financial industry and protection of financial security. as an integral part of it.
Key words: digitalization, transformation, financial security, manifestations, tools