МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
13 Downloads
ИВАЙЛО ИГНАТОВ
Военна академия „Г. С. Раковски“

Полковник доктор Ивайло ИГНАТОВ, началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
През 1997 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, специалност „Системи за свръзка и радионавигация“, а през 2011 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“, специализация „Организация и управление на комуникационните и информационните средства в оперативно-тактическите формирования“.
През 2021 година като началник на сектор в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ защитава дисертация на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ и придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“.
Води лекции на студенти в магистърски и бакалавърски програми в областта на електронното управление и информационната сигурност. Има публикации и доклади в научни конференции по теми, свързани с информационната сигурност и електронното обучение.
Резюме: Информационната грамотност и медийната грамотност са част от дигиталните компетентности и са задължително условие за успешна реализация в съвременното информационно общество. Съществуват множество добри практики за ползването на медиите като доставчици на информация, но освен това се използват различни методи за манипулация и заблуда на потребителите. В статията са разгледани въпросите относно това, какво представлява и какво включва медийната грамотност, кои са нейните основни характеристики и защо е важно за съвременния човек да притежава медийна грамотност.
Ключови думи: Дигитални компетентности, медийна грамотност, ключови умения, информационно общество.

MEDIA LITERACY AS PART OF DIGITAL COMPETENCES
IVAYLO IGNATOV
Military Academy “G. S. Rakovski”

Abstract: Information literacy and media literacy are part of digital competences and are a prerequisite for successful implementation in the modern information society. There are many good practices for using the media as information providers, but in addition, various methods are used to manipulate and mislead consumers. The article examines the questions about what media literacy is and what it includes, what its main characteristics are, and why it is important for a modern person to have media literacy.
Keywords: Digital competences, media literacy, key skills, information society.