ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, КЛЮЧОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, КЛЮЧОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, КЛЮЧОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
46 Downloads

ДОЦЕНТ Д-Р БОЙКО ПЕТЕВ
Доцент във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Хоноруван преподавател в Нов български университет – гр. София
e-mail: boykopetev@gmail.com

Бойко ПЕТЕВ е доктор по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и доцент по национална сигурност във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Хоноруван преподавател е в департамент „Политически науки“ в Нов български университет – гр. София
Резюме: Финансовата сигурност е свързана с развитието на дигиталната трансформация. Новите иновационни технологии достигнаха и до сферата на финансовата сигурност. Дигитализацията в сферата на финансовата сигурност бе ускорена от наложилите се промени във финансовите институции и изведе скоростно на преден план иновациите в дейността на банковите и небанкови финансови институции, като проправи път за още по-мощна дигитална трансформация на финансовата индустрия и защита на финансовата сигурност, като неразделна нейна част.
Ключови думи: дигитализация, трансформация, финансова сигурност, проявления, инструменти

THE DEMOGRAPHIC CRISIS, А KEY CHALLENGE
FOR NATIONAL SECURITY
BOYKO PETEV, Associate professor, PhD
Associate professor at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Honorary lecturer at New Bulgarian University – Sofia

Abstract: The article examines the importance for national security of the problems related to the demographic crisis. Demographic processes taking place over time are mainly the result of “natural” causes, but “subjective” causes are not excluded, which necessitates a reformulation of the state demographic policy, and the demographic problem is not on the periphery, but becomes a central focus of the state policy.
Key words: demographic crisis, threat, national security