ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ДЕФЛАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
372 Downloads
Георги Георгиев

Георги ГЕОРГИЕВ е докторант по „Политическа икономия“ в катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Научните му интереси са в сферата на дефлацията и инфлацията, както и инструментите на фискалната и монетарна политика. Завършил е английска гимназия „Гео Милев“, а след това получава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ в Русенския университет. Магистър е по „Мениджмънт на европейски проекти“ отново в РУ „Ангел Кънчев“ и „Финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси в София. Участвал е в множество конкурси и конференции.
Абстракт: В настоящата статия е направен опит за детайлен анализ на процеса дефлация, базирайки се на вижданията на съвременните икономически школи. Доказана е и тезата, че дефлацията е по-рисковото явление за икономиката в сравнение с инфлацията. Цялостно е разгледан процесът дефлация, неговите характеристики, както и какви са икономическите последствия за стопанството. Анализът завършва с разсъждения за това дали понастоящем икономиката на България е заплашена от дефлация и съответно сериозни негативни последствия.
Ключови думи: дефлация, стопанство, заплаха, съвременни икономически теории

Deflation as a threat to the current economic development
Georgi Georgiev

Abstract: This paper tries to provide a detailed analysis of deflation, based on the views of the modern economic thoughts. Also, the thesis that deflation is much more risky phenomenon for the economy than inflation has been proven. The deflation process, its characteristics, as well as the economic consequences for the people are entirely discussed. The analysis ends with some arguments whether the Bulgarian economy is currently threatened by deflation and respectively serious negative consequences.
Key words: deflation, economy, threat, modern economic thoughts