МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)

МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)

МЕХАНИЗЪМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ (ДАНС)
409 Downloads

АКАДЕМИК ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПРОФ. Д.Ю.Н.

АКАДЕМИК ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПРОФ. Д.Ю.Н.

Академик Илия ИЛИЕВ е преподавател във факултет ,,Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия ,,Г. С. Раковски, София по юридически дисциплини. Преподавал е в редица Университети в страната и чужбина. Член на ,,Съюза на учените“ в Република България, член на ,,Съюза на адвокатите“. Член на два ,,Специализирани научни съвета за присъждане на научни степени и звания“. Член на редакционата колегията на науно списание ,,Национална сигурност“ в Република България и на два научни журнала в чужбина. Автор на над двадесет монографии основно касаещи съдебния контрол в различни области на държавното управление, над сто публикации от различни области на юриспруденцията. През периода 2018-2020 г. е автор на пет монографии от областта на административния и съдебния контрол за законност в управлинието, в тава число и нова ,,Общотеоретична юриспруденция“от 450 страници.
Награждаван с високи отличия – златен медал за постижения в науката, златен медал за ефективно управление, орден за особени заслуги в международното сътрудничество в областта на правото и юриспруденцията, орден за изключителен принос в науката и образованието и др.
,,Почитен професор“ и ,,Доктор хонорис кауза“ на Междурегионалната Академия за управление на персонала – Украйна.
Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленски функции на специализираните органи, свързани с националната сигурност на държавата. Акцентира се върху структурата на направлението като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по повод реализирането на функциите и от там как биха или не се засегнали права и законни интереси на субектите, влезли във взаимодействие или в служебна зависимост със специализираните органи. Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност на тези актове, с които са наложени наказанията.
Ключови думи: Нацинална сигурност, специализирани органи, институционализация, престъпност, корупция, правонарушение, акт, наказание, съдебен контрол, общ и специален закон.

MANAGEMENT MECHANISM
OF THE SPECIALIZED AUTHORITIES (SANS)
ACADEMICIAN ILIA VASILEV ILIEV PROF. D.Y.N.
Abstract: The article analyzes fundamental issues related to the management functions of the specialized bodies related to the national security of the state. Emphasis is placed on the structure of the department as a whole, the individual directorates, their functions related to the management in the public sphere, as well as the tasks that are implemented. Particular attention is paid to law enforcement in connection with the implementation of the functions and hence how or would not affect the rights and legitimate interests of entities that have entered into interaction or dependence with specialized bodies. The establishment of legally significant offenses, possible imposition of penalties and control over the legality of those acts by which the penalties were imposed.
Key words: national security, specialized bodies, institutionalization, crime, corruption, offense, act, punishment, judicial control, general and special law.