СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ

СЪВРЕМЕННИ СПОСОБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КИБЕРАТАКИ
161 Downloads
Димитър Минчев Димитров

Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: В разработката е представен обзор на съвременните способи за осъществяване на кибератака и най-добрите практики за противодействие на кибератаки. Основно внимание се отделя на новите направления в провеждането на кибератаки и промените в набора от инструменти, използвани за кибератаки.
Ключови думи: кибератака, киберотбрана, киберзащита.

CONTEMPORARY METHODS OF CONDUCTING
A CYBERATTACKS
Dimitar Minchev Dimitrov
Abstract: This study reviews a contemporary methods of delivering of a cyberattacks and best practices for effective protection against cyberattacks. The primary focus is on a new directions of conducting of a cyberattack and the changes in a cyberattacks “toolbox”.
Keywords: cyberattack, cyberdefence, cybersecurity