СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕТО

СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕТО

СЪВРЕМЕННИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ВЪВЕДЕНИЕ В КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕТО
984 Downloads

д-р Валентина ХОРОЗОВА

Д-р Валентина ХОРОЗОВА е преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол” в Академията на Министерството на вътрешните работи. Дипломира се в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като бакалавър по „Публична администрация” и магистър по „Европейска интеграция” и „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”. А в Академията на Mинистерството на Вътрешните работи завършва магистърска програма „Защита на националната сигурност”.
През 2016 година защитава докторска дисертация на тема „Оптимизиране на разузнавателните процеси в бизнеса” в Академията на Министерството на Вътрешните работи.
Хоноруван лектор е в катедра „Наказателно правни науки и сигурност” на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Хоноруван преподавател е в катедра „Международни отношения” и катедра „Национална и регионална сигурност” в УНСС. Хоноруван преподавател в катедра „Национална сигурност и публична администрация” в Югозападен университет „Неофит Рилски”.
Резюме: Статията представя накратко възникването и развитието на разузнаването. Направено е подробно проучване на литературните източници в тази област. Основните отличителни характеристики на държавното, частното и киберразузнаването са извлечени и описани подробно.
Ключови думи: Киберразузнаване, сигурност.

CONTEMPORARY INTERPRETATION OF INTELLIGENCE AND THE INTELLIGENCE PROCESS. INTRODUCTION TO CYBER INTELLIGENCE
Valentina Horozova, Head Assistant Professor,
Security and border control Department,
Academy of the Ministry of Interior

Abstract: The article briefly presents the evolution of the overall process of emerging and evolution of intelligence. The main distinctive characteristics of state intelligence, competitive intelligence and cyber intelligence, are derived and described in details.
Key words: cyber intelligence, security.