КИБЕРДИПЛОМАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА НОВА ПОДРЕДБА НА СТАРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БАРДАЦИ

КИБЕРДИПЛОМАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА НОВА ПОДРЕДБА НА СТАРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БАРДАЦИ

КИБЕРДИПЛОМАЦИЯТА – НЕОБХОДИМАТА НОВА ПОДРЕДБА НА СТАРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БАРДАЦИ
310 Downloads
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Стоян ДЕНЧЕВ е професор, доктор на икономически науки. Проф. Денчев реализира своите научни интереси в професионалните направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Национална сигурност“. Той е председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност на Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, България. Проф. Денчев е почетен председател на Съюза на народните читалища и член на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.

Ас. д-р Десислава Стоева

Ас. д-р Десислава СТОЕВА e завършила магистратура в АМВР със специалност „Защита на националната сигурност“. Доктор в направление 9.1. Национална сигурност в Университета по библиотекознание и информационни технологии от 2017 година с тема на дисертационния труд „Концепции и политики за киберсигурност в критичната електронна инфраструктура“ Притежава сертификати от Дипломатическия институт на МВнР, по Дипломация и Енергийна дипломация. Реализира научните си интереси в сферата на Граждански контрол върху службите за сигурност ,закон за защита на класифицираната информация и киберсигурност.

Резюме: В свят, в който все повече държави придобиват офанзивни кибер способности, е необходимо и използването на „мека сила“ в случая кибердипломация,играе важна роля за предотвратяване на ескалация или неправомерно приписване на кибератаки, чрез поддържане на постоянен диалог между партньори и потеинциални противници.
Ключови думи: Кибер дипломация, нов ред, сигурност, киберсигурност, международни отношения

CYBER DIPLOMACY – THE NECESSARY NEW ORDER OF THE OLD POLITICAL BARDATS

Prof. D.Sc. Stoyan Denchev, Ass. Dr. Desislava Stoeva

Stoyan DENCHEV is a Professor, Doctor of Economic Sciences. Prof. Denchev realize his scientific interests in a professional fields “Public communication and Information Sciences” & ”National Security” He is a President of the University General Assembly and Director of Institute of Informing Science, Knowledge Management and Security of the University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria. Prof. Denchev is a Honorary President of the Bulgarian People’s Union of “Chitalishta” (Municipality Cultural Centers) and Member of the Church Warden to the “St. Aleksander Nevski” Patriarch Cathedral, Sofia.

Assistant Professor, Dr. Desislava STOEVA, Department of National Security, Unibit.
Abstract: In a world where more and more countries are acquiring offensive cyber capabilities, the use of „soft power“ in the case of cyberdiplomatics is also important to prevent escalation or misdemeanor attribution of cyber attacks by maintaining a constant dialogue between partners and potential adversaries
Keywords: cyber diplomacy, a new line, security, cybersecurity ,International Relations