COVID-19 И КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

COVID-19 И КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

COVID-19 И КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
444 Downloads

Проф. д-р Габриела Белова 

доц. д-р Николай Марин
гл. асистент доктор Йосиф Кочев

Проф. д-р Габриела БЕЛОВА е завършила специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” и LLM in International and Commercial Law, University of Buckingham, UK. През 2004 г. Придобива ОНС „доктор”, през 2007 г. е избрана за доцент, а през 2014 г. – за професор в катедра “Международно право и международни отношения” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. През периода 2010 г. – 2019 г. е декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. От 2017 г. до момента е ръководител на катедра “Международно право и международни отношения”. От м. ноември 2019 г. е заместник-декан на факултета и Председател на Общото събрание на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Автор е на монографии и на редица статии и студии в областта на международното право, правото на Европейския съюз, правата на човека и др. Била е ръководител на национални проекти и участник в европейски и международни проекти. Участвала е обучителни семинари в Академията по европейско право, гр. Трир, Германия. Била е лектор в модул V Operational aspects of European Police Cooperation в рамките на CEPOL European Joint Master Programme “Policing in Europe”.
Член е на Българската асоциация по международно право, на Българската асоциация по европейско право и на Българската асоциация за европейски изследвания.

Доц. д-р Николай МАРИН завършва специалност „Право“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2007 г. му е присъдена ОНС „доктор“ по Международно право и международни отношения, а от 2011 г. е доцент по „Международно право и международни отношения. В периода 2011 г.- 2019 г. е бил заместник-декан на Правно-историческия факултет. Преподавател по Международно право и по международни отношения в Академията на МВР. От м. октомври 2019 г. и понастоящем е Декан на Правно-историческия факултет. Има редица публикации в областта на международното публично право и правото на Европейския съюз у нас и в чужбина. Специализирал е в Съда на Европейския съюз, Института Макс Планк за международно и европейско право, Люксембург, а също и в Аристотеловия университет, Солун и в Европейския център за професионално обучение (CEDEFOP). Участвал е в редица български и международни научни и образователни проекти. Преподавал е в международна магистърска програма в модул V Operational aspects of European Police Cooperation в рамките на CEPOL European Joint Master Programme “Policing in Europe”. Член е на редколегиите на научните списания „Международна политика“ и „Европейски правен преглед“. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация за европейско право, член е на Българската асоциация за европейски изследвания.

Гл. ас д-р Йосиф Йорданов КОЧЕВ е завършил бакалавърска степен специалност „Европеистика” и магистърска степен специалност „Международни отношения” в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2015 година придобива образователната и научна степен „доктор” след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Политиката на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността”. От 2017 година е главен асистент в катедра „Международно право и международни отношения” към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Автор е на редица статии в областта на киберсигурността и е участвал в национални и европейски проекти. През м. юни 2013 г. е приет за член на Съюза на учените в България в секция „Сигурност”.
Резюме: Едва ли е изненадващо, че киберпрестъпниците се опитват да проникнат във все повече компютърни мрежи. Това е така всеки път, когато има световно събитие. В миналото олимпийските игри и влизането в сила на GDPR провокираха засилена хакерска дейност. Днес се използват човешките слабости по повод на пандемията Covid-19. Атаката срещу Университетската болница в гр. Бърно (Чешка Република), която се случи на 13 март 2020 г. и доведе до отмяна на плановите операции е най-големият и притеснителен инцидент досега, но далеч не е единственият по време на пандимията. Досега никога не е имало кибератака срещу здравно или лечебно заведение, която директно да е довела до загуба на човешки живот, но според експерти по киберсигурност е само въпрос на време това да се случи.
Ключови думи: киберсигурност, здравеопазване, Covid-19, болнични заведения, рансъмуер.

COVID-19 AND CYBER CRIMES AGAINST HEALTHCARE
Prof. Dr. Gabriela Belova, Assoc. Prof. Dr. Nikolay Marin,
ch. Assistant Professor Dr. Yosif Kochev

Abstract: It is hardly surprising that cybercriminals are trying to penetrate increasingly computer networks. This is so every time there is a world event. In the past, the Olympic Games and the entry into force of the GDPR provoked a heightened hacker activity. Today, human weakness is being used in the context of the Covid-19 pandemic. The attack on the University Hospital in the city of Brno (Czech Republic), happened on March 13, 2020 and led to the abolition of planned operations, was the biggest and worrying incident, but far from being the only one during the pandiemia. To date, there has never been a cyberattack against a health or medical institution that has directly led to a loss of human life, but according to cybersecurity experts it is only a matter of time before this happens.
Key words: Cybersecurity, health care, Covid-19, hospital facilities, ransomware.