ЕФЕКТИВНИЯТ ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ НА СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ КАТО ГАРАНТ ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

ЕФЕКТИВНИЯТ ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ НА СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ КАТО ГАРАНТ ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

ЕФЕКТИВНИЯТ ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ НА СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТИ КАТО ГАРАНТ ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
89 Downloads
д-р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите
хоноруван преподавател във Висше училище
по сигурност и икономика – гр. Пловдив
e-mail: neli_jel@abv.bg

Недялка Петрова е доктор по право и хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. В системата на НАП е от началото на 2007 г., като към настоящия момент е главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив към Централно управление на НАП.
Резюме: За да е защитена финансовата, респ. данъчната сигурност на държавата, е нужен ефективен и законосъобразен контрол на сделките с криптовалути от страна на органите по приходите на Национална агенция за приходите (НАП). В тази връзка са разгледани множество становища и указания на НАП и практиката на Европейския съд относно данъчното третиране на доходите, реализирани от физически лица от продажба на криптовалути и на счетоводните приходи, възникнали при продажбата на криптовалути, като финансови активи.
Ключови думи: криптовалути, финасова сигурност, Национална агенциа за приходите, данъчен контрол, финансови активи, освободени доставки, финансови услуги

THE EFFECTIVE TAX CONTROL REGARDING DEALS WITH CRYPTOCURRENCY AS GUARANTOR ABOUT FINANCIAL SECURITY OF THE COUNTRY
Nedylka Petrova, PhD
Chief Legal Adviser at the National Revenue Agency
Part-time lecturer at the Higher School of Security and Economics – Plovdiv

Abstract: Regarding protection of financial, resp. tax security of the country it is necessary for effective and legal control from the organs of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria of deals with cryptocurrency. Regarding that are mentioned many positions and instructions of National Revenue Agency of Republic of Bulgaria and practice of European court regarding tax legislation of incomes, implement from individual entity on sales of cryptocurrency and accounting incomes, arose to sales of cryptocurrency as financial actives.
Key words: cryptocurrency, financial security, National Revenue Agency- Republic of Bulgaria, tax control, financial actives, exempt supplies, financial services