ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

ХИГИЕНА НА ДУШАТА ПРИ ПАНДЕМИЯТА COVID-19. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации
522 Downloads

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев
E-mail: ippeev@abv.bg

Илия ПЕЕВ капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна” за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: На основата на дългогодишен опит в изследване на човешкото поведение в екстремалните ситуации, авторът представя своя визия за хигиената на душата при пандемията COVID-19. Разкрива се ролята и съдържанието на психохигиената, показано е нейното значение за оцеляването на човека в условията на екстрем. Посочени са много факти и аргументи, които доказват нуждата човек да извлича уроци и поуки от минали бедствия и катастрофи. В доклада се показват ефективни форми на работа за опазване на психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа при пандемията COVID-19.
Авторът прави извода, че светът се оказа неподготвен за глобалната война с коронавируса 2019 (2019-nCoV). Направени са препоръки за подобряване подготовката на медицинските, военните и управленските кадри за надеждна защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, ядрената, химическата и биологическата защита и екологията.
Ключови думи: коронавирус 2019 (2019-nCoV), пандемия COVID-19, душа, психохигиена, психично здраве, биологическа защита, ООН, СЗО, УНИЦЕФ.

Mental hygiene during COVID-19 pandemic
About the mental health, mental protection and psychosocial support in extreme situations
Professor, Doctor of Psychological Science Iliya Petrov Peev, Captain Naval Reserve Officer

Abstract: Based on years of experience in studying the human behavior in extreme situations, the author presents his vision of mental hygiene during the COVID-19 pandemic. The role and content of the psych hygiene is revealed, its importance for the survival of a person in extreme conditions is shown. Many facts and arguments are provided to prove the need for a person to learn lessons from past disasters and catastrophes. The report outlines effective forms of work about supporting the mental health, mental protection and psychosocial support in the COVID-19 pandemic.
The author concludes that the world is unprepared for the 2019 global war on coronavirus (2019-nCoV). Recommendations have been made towards improving the training of the medical, military and management personnel for reliable protection of the population against disasters, accidents and catastrophes, nuclear, chemical and biological protection and the ecology.
Keywords: coronavirus 2019 (2019-nCoV), pandemic COVID-19, soul, psych hygiene, mental health, biological protection, UN, WHO, UNICEF.