НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
36 Downloads
Биляна Димитрова

Биляна ДИМИТРОВА завършва бакалавърска степен по специалност „Творчески индустрии и бизнес“, магистър по специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и към настоящия момент е докторант в направление „Организация и управление извън сферата на материалното производство (творчески индустрии в отделните отрасли)“ към Университета за национално и световно стопанство.
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се представят нарушенията на авторските права при създаване на външното оформление на интернет страници от гледна точка на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията и Наказателния кодекс на база казуси от практиката и лични наблюдения за територията на Р България, както и да се предложат възможни решения за предотвратяването им.
Ключови думи: нарушения; външно оформление; интернет страници; авторски права.

COPYRIGHT INFRINGEMENTS IN THE CREATION OF THE EXTERNAL LAYOUT OF WEBSITES

Bilyana Dimitrova

Abstract: The purpose of the present study is to present copyright infringements in the creation of the external layout of websites from the point of view of the Copyright and Related Rights Act, the Law on Protection of Competition and the Criminal Code on the basis of cases from practice and personal observations for the territory of the Republic of Bulgaria, as well as proposing possible solutions for their prevention.
Key words: infringements; external layout; websites; copyright.