ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В УСЛОВИЯ НА МРЕЖОВА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В УСЛОВИЯ НА МРЕЖОВА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КООРДИНАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СТРУКТУРИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В УСЛОВИЯ НА МРЕЖОВА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
229 Downloads
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: Идентифицирането на предизвикателствата пред координацията на независими една от друга структури в областта на сигурността, сред които: ДАНС, ДАР, ДАТО, ДКСИ, ГДБОП-МВР, КПКОНПИ, НСО, е предмет на постоянен анализ. Статията идентифицира някои несъвършенства в системата на управление на вътрешната сигурност в мрежова структура на управление, която функционира на основата на личното въвличане на лидерите на отделните много и различни, независими една от друга агенции, в почти всеки случай на взаимодействие между агенциите.
Ключови думи: Сигурност, управление, координация, централизация, децентрализация

COORDINATION CHALLENGES OF THE SECURITY SECTOR AGENCIES IN A DECENTRALIZED MANAGEMENT STRUCTURE
Nedyalko Nedyalkov
Abstract: The identification of the challenges for effective coordination of the independent agencies in the field of security, among which: SANS, DAR, DATO, DKSI, GDBOP-MOI, KPKONPI, NSO is a subject of constant analysis. This article identifies some imperfections in the internal security management system, which operates on the grounds of personal involvement of the leaders of the independent services in a decentralized management structure almost in every case of interaction.
Key words: Security, management, coordination, centralization, decentralization