КОНТРОЛ СПОРЕД ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

КОНТРОЛ СПОРЕД ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

КОНТРОЛ СПОРЕД ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
198 Downloads
Докторант Бобан Кире Шойкароски

Бобан ШОЙКАРОСКИ е роден през 1994 г. в г. Прилеп в Република Северна Македония. Завършил е магистърска степен по специалност право в г. Битола, Република Северна Македония през 2018 г. През януари 2019 г. е зачислен в Департамент докторантура и аспирантура при МАУП – Киев, Украйна, форма на обучение свободна подготовка и защита. Завършил е практико-теоретичен стаж и към момента практикува като стажант-юрист.
Резюме: Контрола и надзора върху актовете на държавно управление по правната система на Р.С. Македония на общо основание и особено на специално нормативно овластяване винаги е представлявал интерес на международната доктрина в областта на административното правораздаване. В условията на правова държава, особено актуално както в теорията така и в практиката заслужава внимание въпросът относно контролът върху актовете издадени на специално нормативно овластяване. Това е една действителност от гледна точка на наблюдаващата динамика на специалните закони, институционализирани за регулиране на обществените отношения в различните сфери на държавно управление в страните имащи статут на правова държава.
Ключови думи: Специално нормативно овластяване, специален закон, общ закон, индивидуални актове, общи актове, контрол, надзор, оспорване, орган на управление,контролен орган, горестоящ орган.

CONTROL ACCORDING TO THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA

Doctoral student Boban Kire Shojkaroski

Boban Shojkaroski was born in 1994 in Prilep, Macedonia. He graduated with a master‘s degree in law in Bitola, Republic of Northern Macedonia in 2018. In January 2019, a preliminary application in the Department of Doctoral and Postgraduate Studies at IAPM – Kiev, Ukraine, a form of training for free training and defense. He has completed a practical-theoretical internship and is currently practicing as a trainee lawyer.
Abstract: Control and supervision over the activity of the state administration under the legal system of RS Macedonia, on a general basis and especially on a special normative authority, has always been of interest to the international doctrine in the field of administrative law enforcement. In the catch of the rule of law, especially relevant, as in the theory of this and in practice, deserves attention to the issue of control over acts issued on special regulatory authority. This is a reality in terms of monitoring the dynamics of specific laws, institutionalized to regulate public relations in various spheres of government in countries with the status of the rule of law.
Key words: Special normative authorization, special law, general law, individual acts, general acts, control, supervision, contestation, governing body.