УРЕДБА НА ВОЕННО – НАКАЗАТЕЛНАТА И ВОЕННО – СЪДЕБНАТА МАТЕРИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г.

УРЕДБА НА ВОЕННО – НАКАЗАТЕЛНАТА И ВОЕННО – СЪДЕБНАТА МАТЕРИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г.

УРЕДБА НА ВОЕННО – НАКАЗАТЕЛНАТА И ВОЕННО – СЪДЕБНАТА МАТЕРИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 Г.
194 Downloads
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова МОНОВА СЪБЕВА, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията изследва системата на военното правораздаване след приемането на Конституция от 1947г., чиято основна цел е да се гарантира господстващото положение и волята на управляващата партия при условията на еднопартийност и осъществяване на нейните политически задачи. През периода от 1947г.-1952г. е предвидена нова правна уредба в сферата на военно- наказателната и военно- съдебната материя.
Ключови думи: конституция, войска, еднопартийност, законодателство, съд

REGULATION OF MILITARY-CRIMINAL AND MILITARY-JUDICIAL MATTERS DURING THE 1947 CONSTITUTION
Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The study examines the system of military judiciary after the adoption of the Constitution of 1947, the main purpose of which is to guarantee the dominant position and the will of the ruling party under the conditions of one-party rule and the implementation of its political tasks. During the period from 1947-1952, a new legal system was provided in the field of military-criminal and military-judicial matters.
Key words: constitution, army, one-party system, legislation, court