МЯСТО И РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

МЯСТО И РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

МЯСТО И РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
255 Downloads
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията анализира мястото и ролята на президента в системата за отбрана и национална сигурност на страната. В качеството му на върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили в мирно и военно време, произтичат редица правомощия като се прави анализ на онези, които касаят системата за отбрана и национална сигурност на страната както и взаимодействието му с други държавни органи в условията на т. нар. споделена компетентност
Ключови думи: президент, конституция, отбрана, правомощия, законодателство, съд

Place and role of the presidential institutionin the country’s defense system

Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article analyzes the place and role of the president in the defense and national security system of the country. In his capacity as supreme commander of the Bulgarian armed forces in peacetime and wartime, a number of powers derive from an analysis made of those that concern the defense and national security system of the country, as well as his interaction with other state bodies in the conditions of the so-called shared competence.
Keywords: president, constitution, defense, powers, legislation, court