ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА, KATO ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД

ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА, KATO ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД

ПРОЦЕСЪТ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА, KATO ЕЛЕМЕНТ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД
65 Downloads
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Всеобхватният подход за планиране на съвместни операции е един от най-ефективните подходи за изпълнение на процеси и прилагане на процедури в една система от системи, каквато се явяват съюзните сили на HATO, генерирани за провеждане на дадена операция. Най общо всеобхватният подход е изражение на процеса на подготовка и планиране на операциите на HATO, заложен в директивата за всеобхватно планиране на операциите. А чрез него процесът на извличане и прилагане на поуките от практиката (Lessons Learned) се реализира възможно най-цялостно и е в състояние да обхване различните фактори на средата, които предшестват, а и съществуват и се проявяват и в хода на провеждането на дадената операция от съюзните сили на Алианса.
Ключови думи: всеобхватен подход (BП), системен подход, системен анализ, поуки от практиката, база данни, развитие на познанието, ефективност, ефекти.

THE PROCESS OF EXTRACTION AND APPLYING LESSONS LEARNED, LIKE ELEMENT OF THE COMPREHENSIVE APPROACH

Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: A comprehensive approach to joint operations planning is one of the most effective approaches to executing processes and applying procedures within a system of systems such as NATO‘s joint forces, generated to conduct a given operation. More generally, the comprehensive approach is an expression of the NATO operations preparation and planning process as set out in the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). And through it, the process of extracting and applying lessons from practice (Lessons Learned) is realized as comprehensively as possible and is able to cover the various factors of the environment that precede, and also exist and manifest themselves in the course of the given operation by the allied forces of the Alliance.
Key words: comprehensive approach, system approach, system analysis, lessons learned, data base, knowledge development, effectiveness, effects.