ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА СИНДРОМА “ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ” (БЪРНАУТ) СРЕД КУРСАНТИТЕ ОТ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” В НАПРАВЛЕНИЕ “ВОЕНЕН ЛЕКАР”
787 Downloads
Анна Караденчева, гл. ас. д-р – ВВМУ,
a.karadencheva@nvna.eu
с-на I с-н Мартина Москова – ВВМУ, направление „Военен лекар”,
mmmoskova@abv.bg
с-на I с-н Йордан Колев – ВВМУ, направление „Военен лекар”,
yordan.kolev@abv.bg

Резюме: Настоящото изследване дава възможност да се установи евентуалното наличие на синдром „бърнаут” сред курсантите от ВВМУ в професионално направление „Военен лекар”, да идентифицира причините за възникване на това явление и да очертае приложни перспективи за превенция, повишаване на психологическото благосъстояние и стресовата устойчивост в установените рискови групи.
Ключови думи: бърнаут, курсанти,военни лекари, психодиагностика, медицина, въоръжени сили

Иновативното обучение в професионално направление „Военен лекар“, създадено за първи път в България през 2017 г. съвместно от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Военномедицинска академия и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ се характеризира с висока интензивност, значителни нива на натоварване, комплексност на задачите и повишена мобилизация, които са необходими условия за успешното изграждане на пълноценни медицински кадри за нуждите на въоръжените сили.
Спецификата на това обучение, която се характеризира с двойно натоварване1, предполага проблеми, свързани с адаптацията на курсантите от професионално направление „Военен лекар“ и последици, свързани с явлението психичен стрес.
Важно е да се отбележи, че развитието на професионалното изпепеляване (наричано и бърнаут) е процес, който не зависи от пола и възрастта на субекта2. Проявява се предимно в човекоориентираните професии и при тези хора, които реагират емоционално на постоянно нарастващия срес. Симптомите са емоционално и мотивационно „опустошение“, непродуктивност, когнитивна слабост и физическа умора, които намират израз в психосоматиката. По своята същност „професионалното изпепеляване е форма на нарушаване на оптималното финкциониране на личността в професионалната среда.“3
Настоящото изследване има за цел да психодиагностицира евентуалното наличие на състоянието „професионално изпепеляване“ сред обучаемите в професионално направление „Военен лекар“, факторите, които оказват влияние върху динамиката на развитието му, както и да извлече приложни перспективи за превенция, повишаване на психологическото благосъстояние и стресова устойчивост в установените рискови групи.
Основната хипотеза, която изследването представя е, че натовареността от дуалното обучение на курсантите в двете направления „Медицина“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ е предпоставка за развитие на психологическото явление „бърнаут“ при липсата на адекватни мерки за неговото предотвратяване.