БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – ЕТАПИ И УЧАСТНИЦИ

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – ЕТАПИ И УЧАСТНИЦИ

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – ЕТАПИ И УЧАСТНИЦИ
314 Downloads
полковник Антон Николов АТАНАСОВ
Факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Военна академия „Г.С. Раковски”

Полковник инж. Антон АТАНАСОВ работи в Министерството на отбраната като началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Притежава две магистърски степени: в професионално направление „Военно дело“ и магистър по „Финанси“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има завършена следдипломна квалификация в УНСС. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на финансите и управлението на публичните ресурси в Министерството на отбраната и Българската армия, като е започнал от най-ниското ниво във финансовите структури на МО.
Резюме: Описан е бюджетния процес по своята същност. Процесът притежава планов характер, защото е част от управленския процес, изразен от цикъла на изпълняване на управленските функции. Бюджетният процес е законово регламентиран по отношение на сроковете за изпълнение на отделните етапи и изисквания към тях. В статията се изследват основите на бюджетната процедура в Република България и са разглеждат участниците и етапите в нея.
Ключови думи: бюджет, бюджетен процес, разпоредители с бюджет

BUDGET PROCESS – STAGES AND PARTICIPANTS
Colonel Anton Nikolov ATANASOV
National Security and Defence Faculty, Rakovski National Defence College

Abstract: The budget process is described by its essence. The process owns planned nature because it is part of the management process, expressed by the cycle of performing management functions. The budget process is legally regulated in terms of deadlines for implementation of the individual stages and requirements to them. In the report is scrutinizes the basics of the budget procedure in the Republic of Bulgaria and examines the participants and stages in it.
Key word: budget, budget process, budget holders