СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СВОБОЖДЕНИЕТО

СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СВОБОЖДЕНИЕТО

СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СВОБОЖДЕНИЕТО
372 Downloads

Любен Манолов
Любен МАНОЛОВ има бакалавърска степен по международни отношения от американския университет „Джон Кабът“- Рим, Италия. Магистър по политология от УНСС-София и по международни отношения от МГИМО-Москва, Русия. В момента е докторант в катедрата по политология на УНСС-София. Работи по проблемите на ранния български национализъм, идеите на българското възраждане и възгледите за националната сигурност на бъдещата българска държава. Има няколко публикации по тази проблематика.
Резюме: При полагане на основите на Третата българска държава нейните строители имат ясно разбиране за ролята на суверенните държавни институции за защита на националната сигурност. Поради това при разработването на Търновската конституция са отстранени редица решения на Берлинския конгрес от 1878 г., определящи васална зависимост на страната спрямо Османската империя. Дадени са големи права на княза, власт на институциите и държавни символи, с които България получава възможности за изява като фактически независим политически фактор.
Ключови думи: Берлински конгрес, Търновска конституция, трон (престол), държавен герб, национално знаме, парламентарна клетва
Establishment of institutional guarantees for the protection of Bulgaria‘s national security after the Liberation
Luyben Manolov
Abstract: When laying the foundations of the Third Bulgarian State, its builders have a clear understanding of the role of sovereign state institutions in protecting national security. Therefore, a number of decisions of the 1878 Berlin Congress, determining the vassal dependence of the country on the Ottoman Empire were eliminated in the drafting of the Turnovo Constitution.
Great rights are given to the prince, the real power of the institutions and state symbols, through which Bulgaria gets the opportunity to express itself as a virtually independent political factor.
Key words: Berlin Congress; Turnovo Constitution; the throne; state armorial; national flag; parliamentary vow.